Jaarstukken 2018

Leefbaarheid

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Openbare orde en veiligheid

 • Positie in rangorde onveilige steden; AD misdaadmeter (24) (Streefwaarde: uit de top 15).
 • Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • De uitvoering van de persoonsgerichte aanpak binnen het Zorg- en veiligheidshuis.
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit (casuïstiekaanpak, intensieve leefbaarheidsaanpak, weerbare overheid).
 • Aanpak High Impact Crimes.
 • Tegengaan van radicalisering en polarisatie.
 • Terugdringen aantal incidenten overlast o.a. van personen met verward gedrag.
 • Dadergerichte aanpak (huiselijk) geweldplegers.
 • Bevorderen veiligheidsbeleving.

Wijkgericht werken

 • Doorontwikkeling wijkgericht werken.
 • Samenwerking in de keten.
 • Slagkracht kleine knelpunten.
 • Afstemming wijkaanpak en stedelijk beleid.
 • Kennisdeling en samenwerking tussen burgers en professionals.
 • Versterken wijkaanpak door inzet Pacten en wijkagenda's.

Sport

 • De sportexploitatie is op orde.
 • Hogere bezoekersaantallen in de gemeentelijke sportaccommodaties.
 • Voorbereiding van de nieuwe sportvisie.
 • Het Europees kampioenschap Cross Country, het WK IJshockey en het ONK zwemmen zijn een succes geweest.
 • Leegstand horeca binnen enkele sportaccommodaties is voorkomen door als gemeente zelf in deze accommodaties de horeca te faciliteren.
 • Bestrijden vandalisme bij openstellen buitensportaccommodaties.
 • Het ontwikkelen van Urban sport en culture.
 • Verbinden van Sport in het sociale domein.

Duurzaamheid, milieu en afval

Energietransitie

 • Vaststelling van de eerste versie van de RES (regionale energie strategie). In het laatste kwartaal is begonnen met het vervolg: de REKS (inclusief klimaatadaptatie).
 • Ontwikkeling van een regionale energiebesparingsaanpak.
 • Regionale afspraken over 2% duurzame energie opwek per jaar.
 • 10-15% van de woningen in Tilburg die zijn aangesloten op het warmtenet zijn voorzien van duurzame warmte.
 • Ondertekening van twee Green deals: Vossenberg –Kraaiven en Green Deal Amernet.
 • Start van de aanpak aardgasvrije wijken in vijf wijken: Quirijnstok, Theresia, ’t Zand, De Kuil in Udenhout en De Blaak.
 • Subsidietoekenning vanuit het Rijk voor de aardgasvrije wijk Quirijnstok van € 3,8 miljoen, met het eerste energietransitieplan.

Circulaire Economie

 • Vaststelling van de agenda 2018 Tilburg Circulair met verschillende acties in drie circulaire trajecten: Circulair ondernemen, Circulair consumeren, Circulaire Eigen organisatie.

Afval

 • Uitvoering van de laatste maatregelen uit Afvalbeleid Spoor 2.
 • Ondergrondse containers bij hoogbouw met toegangsregistratie.
 • Flinke verlaging van de hoeveelheid klachten over stank en maden door de verzending van 70.000 brieven met biozakjes.  
 • Verlaging van hoeveelheid restafval met 8 kg per inwoner (van 154 kg naar 146 kg) in 2018.   

Bodem

 • Onderzoek van de laatste spoedlocaties is in een vergevorderd stadium en de laatste beschikkingen worden in 2019 verwacht.
 • Eerste sanering is in 2018 voorbereid tot aanbesteding.

Geluid

 • Actualisatie en bestuurlijke accordering van het Actieplan Geluid.

Externe veiligheid

 • Uitvoering integrale beleidsactualisatie van de ruimtelijke milieuaspecten.

Energietransitie

 • Verwachting is dat de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd onvoldoende zijn om de gestelde doelen te halen.
 • Te grote risico’s voor boring naar geothermie nabij Wijkevoort, waardoor er niet geboord wordt.
 • Visie en actieprogramma voor zon- en windparken.

Circulaire Economie

 • Afwezigheid van geschikte instrumenten om de voortgang van circulaire economie te meten.

Afval

 • Bij een aantal wijkparkjes wordt regelmatig illegaal afval bijgeplaatst wat leidt tot overlast voor de directe omgeving en extra opruimkosten.

Bodem

 • Nog niet alle van de in 2018 geplande beschikkingen m.b.t. spoedlocaties zijn uitgevoerd.

Geurhinder

 • De doelen voor geurhinder zijn vorig jaar niet gehaald.

Openbare ruimte

 • Oplevering Basis in Beeld, waaruit blijkt dat de openbare ruimte wordt beheerd conform gemaakte afspraken.
 • Verbeterprogramma Meerjarenonderhoudsprogramma (MJP) werpt zijn vruchten af.
 • Uitvoering van grote onderhoudsprojecten, onder andere Ringbaan Noord, Thomas van Aquinostraat en Azuurweg.
 • Beschikbaar stelling van financiële middelen vanuit het bestuursakkoord voor onderhoud.
 • Toename ecologisch beheer.
 • Vergroening basisschoolpleinen, aanleg geveltuintjes en aanplant toekomstbomen in stedelijk gebied.
 • Digitalisering parkeerketen en invoering parkeerregulering in diverse wijken.
 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en de visie sport, spelen en bewegen zijn nog niet opgesteld.
 • Uitvoering van natuur langs wegen, spoorwegen en waterwegen blijft achter bij de planning.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 3,8 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Minder middelen Persoonsgerichte Aanpak (V € 0,4 miljoen)
 • Restant middelen reserve veiligheidsbeleid niet benodigd (V € 0,3 miljoen)
 • Sport: Hogere opbrengsten exploitatie binnen- en buitensport, lagere kapitaallasten, nadeel exploitatie horeca  (V € 0,4 miljoen)
 • Inzameling huishoudelijk afval (N € 0,3 miljoen)
 • Minder kosten omgevingsdienst OMWB (V € 0,4 miljoen)
 • Kapitaallasten openbare ruimte (V € 0,6 miljoen)
 • Hogere kosten zwerfvuil en illegale bijplaatsingen (N € 0,4 miljoen)
 • verrekening kosten met reserve afvalstoffenheffing/riolering (€ 0,2 V miljoen)
 • voordelig resultaat parkeerexploitatie en verrekening met reserve (V € 1,1 miljoen / N € 1,1 miljoen)
 • Beleidsmatige overhevelingen Leefbaarheid (V € 0,2 miljoen)
 • Technische overhevelingen programma Leefbaarheid (V € 2,6 miljoen)
 • Overige afwijkingen (N € 0,6 miljoen)