Jaarstukken 2018

Bestuur

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Bestuur, samenwerken en netwerken

 • Tilburg is trots en draagt dat uit. Ook andere spreken met trots over de manier waarop wij opgaven realiseren. Dat merken wij aan de landelijke media-aandacht en belangstelling van bewindspersonen voor de Tilburgse aanpak van Nu.niet.zwanger, Taskforce Kindermishandeling, Vertrouwensexperiment en de LocHal.
 • De inwoners van Tilburg blijven zich gezien en gehoord voelen. Doordat zij de voor hen belangrijkste thema’s agendeerden via de AgendaSociaal013. Op basis van deze aanpak ontwikkelden en publiceerden wij een Tilburgse methodiek om het gesprek met de stad te voeren. Het college en de organisatie hebben zo een handvat om het gesprek aan te gaan als onderdeel van o.a. wijkgericht werken.
 • Het Rijk investeert € 10 miljoen in innovatieve projecten in maakindustrie en logistiek in Midden- en West-Brabant op basis van de regiodeal 'MidWest Brabant Makes and Moves'.
 • Stevige start gemaakt om te komen tot een nieuwe integrale Strategische MeerjarenAgenda voor de regio Hart van Brabant (triple helix gedragen).
 • Samen met de partners in BrabantStad hebben wij een Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 vastgesteld op basis van een zestal thema's (summits). Ook zijn er hernieuwde afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking in BrabantStad.

Publieke dienstverlening

 • De omnichannel strategie is in 2018 verder uitgerold aan de hand van klantreizen.
 • Zaakgericht werken verder uitgerold, met name voor post en vergunningen.
 • Meer focus op innovatie; actielijn innovatieve dienstverlening uitgewerkt en gestart.
 • Business Transformatie Plan (BTP) opgesteld voor de implementatie van omnichannel dienstverlening.
 • Klanttevredenheid is verbeterd.
 • Klanttevredenheidsmonitor wordt breder ingezet.
 • Telefonische bereikbaarheid 2e lijn.
 • Snelheid realiseren programma zaakgericht werken.
 • Aantal en snelheid realiseren klantreizen.

Diensten andere overheden

 • Processen backoffice jeugd geoptimaliseerd (gastheer).
 •  

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • We hebben in 2018 onze woonlasten (meerpersoonshuishouden) kunnen verlagen waardoor we onze gunstige positie (2e) op de ranglijst 2018 van grote gemeenten hebben behouden.
 •  

Financieel resultaat

Het resultaat is € 2,7 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Opbrengst WABO (bouwleges) (V € 2,5 miljoen);
 • Vrijval egalisatiereserve 3D (V € 1,8 miljoen);
 • Storting in voorziening Chroom-6 (N € 3,9 miljoen);
 • Lagere storting voorziening voormalig bestuur (V € 0,3 miljoen);
 • Vrijval voorziening verkoop Midi (V € 0,3 miljoen);
 • Vrijval stelpost rentewijziging BBV (V € 1,4 miljoen);
 • Technische overhevelingen Bestuur (V 0,1 miljoen);
 • Overige afwijkingen (V € 0,2 miljoen).