Jaarstukken 2018

Kerngegevens

Kerngegevens

 

31-12-2017

31-12-2018

Inwoners

215.579

217.268

0 tot en met 19 jaar

45.803

45.493

20 tot en met 64 jaar

134.233

135.371

65 jaar en ouder

35.543

36.404

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

Participatiewet

7.124

6.665

IOAW

402

404

IOAZ

19

19

Werkgelegenheid

Aantal vestigingen (per 1 januari)

18.573

19.450

Aantal banen

112.650

116.235

Fysieke structuur

Aantal woningen (o.b.v. CBS statistiek)
(cijfer ultimo 2018 is voorlopig)

97.612

98.647

Personele kengetallen

Personeelsformatie (fte)

1.905

1.934

Waarvan leidinggevend (fte)

121

121

Financiële rekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Programma Sociale Stijging

439,1

124,2

314,9 N

Programma Vestigingsklimaat

89,2

44,7

44,5 N

Programma Leefbaarheid

136,8

 28,6

108,2 N

Programma Bestuur

48,0

72,2

24,2 V

Totaal van de programma's

713,1

269,7

443,4 N

Algemene dekkingsmiddelen

1,9 

493,7 

491,8 V

Overhead

69,9 

0,8 

69,1 N

Heffing vennootschapsbelasting (VPB)

0

Bedrag voor onvoorzien

0

0

0

Subtotaal programma's (inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)

784,9

764,2

20,7 N

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

111,4 

145,2 

33,8 V

Resultaat inclusief mutaties reserves

896,3

909,4

13,1 V