Jaarstukken 2018

Sociale stijging

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Onderwijs

 • Het peuterplan is in werking getreden waarmee we in Tilburg nu één peutervoorziening hebben, een plek waar peuters kunnen spelen en leren.
 • In Jan Ligthartschool Rendierhof is een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Kindercampus Oculus is begin 2018 gestart in het aangepaste gebouw. De verbouwing van basisschool Christoffel ten behoeve van de kindercampus is gerealiseerd in 2018.
 • Smart Start is een voorbeeld waarin de transformatie sociaal domein samen met het onderwijs op gang wordt gebracht.
 • 450 burgers en meer dan 300 bedrijven ontvingen via het Leerwerkloket advies.
 • Deltaplan Techniek is met het brede onderwijsveld en bedrijfsleven opgesteld.
 • Er is een strategische samenwerking met TiU ingezet, gericht op de (verbinding tussen) maatschappelijke opgaven en de impactagenda van TiU.
 • We bereiken nog te weinig doelgroeppeuters. In 2018 hebben we samen met kinderopvang en GGD voorbereidingen getroffen voor De Peutermonitor.
 • Er blijft een harde kern van jongeren die buitenboord vallen (VSV en leerplicht). Daarvoor is blijvend aandacht nodig.
 • Vernieuwende onderwijsconcepten Chef's Level, Sarban en MBO speciaal in bedrijf zijn nog niet vertaald naar structureel en integraal gefinancierde afspraken met partners.
 • De actualisering van de Nota Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (HOST) is vertraagd.

Armoedebestrijding

 • De resultaten van verschillende pilots binnen het schuldenoffensief laten zien dat we veel kwetsbare inwoners in een vroeg stadium bereiken voordat schulden escaleren. We passen interne procedures aan die belemmerend werken en verstevigen de samenwerking met woningcorporaties en landelijke instanties als SVB en zorgverzekeraars.  
 • Het gebruik van regelingen in het kader van ons armoedebeleid en bijzondere bijstand is toegenomen door een verruiming van de regelingen, verbeterde communicatie en samenwerking met partners in de stad.
 • Ontwikkeling bestaanszekerheid zorgt voor nog meer bewustwording in het kader van integraliteit met  andere leefgebieden (wonen, participatie, onderwijs, inkomen, gezondheid).
 • Vaststelling van het nieuwe beleidskader armoede en schuldhulpverlening heeft vertraging opgelopen vanwege de omslag naar beleid bestaanszekerheid.
 • Ondanks dat er een voordeel ten opzichte van de begroting 2018 is blijft er in 2019 spanning op de budgetten staan.
 • Het bereik binnen het schuldenoffensief krijgt vorm. Binnen een aantal projecten wordt nog gezocht naar de aanpak die het beste werkt.

Bevorderen zelfredzaamheid

 • Agenda Sociaal 013: De experimenteeragenda is voltooid. De aanpak in de Pactwijken Noord, Groenewoud en West is volop in ontwikkeling, Goede Start is met de stad nader uitgewerkt en het experiment 'Doe Mee in Tilburg' is gestart in Groenewoud en Noord.
 • Extra inzet voor stimuleren gezonde voeding door het subsidiëren van initiatieven van de Tilburgers zelf via 'We are food' programma.
 • Programma Goede/Kansrijke Start voor kinderen van    -10 maanden tot 4 jaar samen met onze partners ETZ, GGD en kinderopvang gelanceerd. We zijn inspirator en onderdeel van het landelijke VWS programma Kansrijke Start.
 • Project 'Nu niet zwanger' is zeer succesvol en door VWS in een landelijk programma opgenomen.
 • Het regiesysteem Toegang is ingevoerd, de coöperatie Toegang is per 1 januari 2019 opgericht en er is een concept huisvestingsplan Toegang opgeleverd.
 • Er is eind 2018 een Ontwikkelplan Toegang 2019-2020 opgesteld met elf ontwikkelpunten, die moeten toezien op verbetering van het functioneren van de Toegang conform de gemeentelijke opdracht.
 • Het Actieplan integratie en participatie vluchtelingen 2016 - 2018 is succesvol uitgevoerd. Met de in 2018 aangebrachte verbeteringen en de pilot met betrekking tot de regie op de inburgering is het een landelijk voorbeeld voor de nieuwe inrichting van het stelsel. Met Europese subsidie zetten we de doorontwikkelde aanpak in 2019 voort.
 • De wachttijd voor inwoners voor een gesprek met een professional uit de Toegang is in 2018 gestegen. Om de wachttijd in te lopen en de werkdruk te verminderen is eind 2018 extra geld vrijgemaakt voor tijdelijk extra capaciteit. In 2019 moet de wachttijd teruggebracht zijn en de doorlooptijd van 6 weken gehaald worden.
 • Betere verbinding tussen gezondheid en openbare ruimte.

Werk en inkomen

 • De kwantitatieve doelen Jeugdwerkloosheidsvrije regio zijn nagenoeg gehaald en in 2018 kende de jeugdwerkloosheid in Tilburg het laagste percentage sinds 2000.
 • Het bestand van uitkeringsgerechtigden is met 452 afgenomen, terwijl een stijging van 625 was begroot.
 • Het werkloosheidspercentage is sterker gedaald dan begroot.
 • Er zijn 69 uitkeringsgerechtigden meer geplaatst op werk dan begroot.
 • De regionale actiegerichte samenwerkingsagenda Arbeidsparticipatie is opgesteld en wordt geïmplementeerd.
 • Aanpak voor arbeidsbeperkten is structureel ondergebracht bij het regionale werkgeversservicepunt WerkHart.
 • Aanpak voor burgers en bedrijven met scholingsvragen is ondergebracht bij regionaal werkgeversservicepunt WerkHart.
 • Vertrouwensexperiment en experiment Doe Mee zijn gestart en in uitvoering.
 • Verduurzaming van de opbrengsten/innovaties van het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio vraagt meer tijd (2019 overgangsjaar).
 • Gelet op de vele (onvervulde) vacatures blijft beeld bestaan dat de arbeidsreserve nog meer kan profiteren van de economische groei.

Maatschappelijke ondersteuning

 • Het uurtarief van Alfahulpen is per 1 januari 2018 verhoogd.
 • De Wmo begeleiding is voor het eerst gezamenlijk resultaatgericht ingekocht door zeven regiogemeenten. De nieuwe werkwijze gaat in op 1 april 2019. In de tussenliggende periode hebben we de huidige werkwijze gecontinueerd.
 • Het regionale plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2021 Veiligheid Voorop is vastgesteld. De ministeries van VWS en J&V ondersteunen ons ook financieel gedurende deze jaren om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.
 • We hebben diverse maatregelen getroffen om misbruik of ongepast gebruik van Maatschappelijke ondersteuning te voorkomen en rechtmatig gebruik te handhaven.
 • Het Centrum Seksueel Geweld en het Crisisinterventieteam zijn van start gegaan.
 • De samenwerking en de voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen én maatschappelijke opvang verloopt goed. De regiovisie is vastgesteld door 9 gemeenteraden.  
 • De voorbereiding, in samenwerking met diverse stakeholders, voor de aanbesteding van beschermde woonvormen voor 2020 is gestart.
 •  De kosten van Wmo Begeleiding voor Zorg in Natura en PGB stijgen onder andere door de groei van de (ernstige) psychiatrische problematiek.
 • De wachtlijst van de Maatschappelijke Opvang is toegenomen.
 • De aanpak van huiselijk geweld is onvoldoende effectief. Geweld gaat vaak door, ook na inzet van hulp.
 • De eerste basis voor samenwerking met het medische domein is gelegd maar moet nog versterkt worden.

Jeugdhulp

 • Het transformatieplan Hart van Brabant is gereed. De regionale innovatiefondsmiddelen voor de verbetering van de jeugdhulp zijn door het Rijk toegekend op basis van het transformatieplan Hart van Brabant 2018-2020.
 • Het Innovatienetwerk realiseert waardevolle initiatieven voor verbetering jeugdhulp zoals Zorgoppas, Assk en Boilsr Hub.
 • De Taskforce tegen kindermishandeling heeft succesvolle aanpakken ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • De voorbereiding op de invoering van de resultaatgestuurde jeugdhulp voor de duurdere zorg per 1 januari 2019 is afgerond volgens planning 2018.
 • De samenwerking met het medisch domein (huisartsen en toegang) is verbeterd.
 • Jongeren hebben actief hun bijdrage geleverd  en hebben aanbevelingen, oplossingen en acties opgeschreven waar in beleid rekening mee is gehouden.
 • De financiën staan onder druk door toename van het beroep op jeugdhulp en afname van de rijksmiddelen.
 • De concretisering van het regionale uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd' is nog in een afrondende fase.
 • Het ontstane financieel tekort legt extra druk op de verdere invoering van de resultaatgestuurde jeugdhulp per 1 januari 2019. Dat maakt verscherpte monitoring noodzakelijk zodat we zien of kosten niet gaan toenemen.
 • De basis is gelegd maar de samenwerking met het medische domein kan nog beter.
 • Hulp is nog onvoldoende gericht op het creëren van daadwerkelijke en duurzame veiligheid voor kinderen.
 • Het structureel borgen van nieuwe succesvolle initiatieven vraagt nog de nodige aandacht.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 2,1 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Onderwijshuisvesting vluchtelingen (beleidsmatige overheveling V € 0,1 miljoen);
 • Exploitatie onderwijshuisvesting (V € 0,4 miljoen);
 • Onderuitputting werkbudget voortijdig schoolverlaten (V € 0,2 miljoen);
 • Leerlingenvervoer; aanpassing verdeelsleutel (V 0,1 miljoen);
 • Vrijval middelen Stichting Leergeld (€ V 0,2 miljoen)
 • Niet bestede middelen Schulden en armoede (V € 0,4 miljoen);
 • Uitgaven bijzondere bijstand, CZM en Meedoenregeling (V € 0,6 miljoen);
 • Trajecten sociaal domein (beleidsmatige overheveling V € 0,3 miljoen);
 • Afwikkeling subsidies voorgaande jaren (V € 0,4 miljoen);
 • Participatiebudget en BUIG-maatregelen (V € 0,8 miljoen);
 • BUIG (V € 1,5 miljoen);
 • Hogere uitgaven Wmo (oud) (N 0,7 miljoen);
 • Minder kosten Beschermd Wonen (V € 1,4 miljoen);
 • Minder kosten WMO begeleiding (V € 1,2 miljoen)
 • Hogere kosten Jeugdhulp  (N € 6,2 miljoen);
 • Vrijval technische overhevelingen (V €  0,8 miljoen);
 • Overige afwijkingen (V € 0,6 miljoen)