Jaarstukken 2018

Balans per 31 december 2018

bedragen x € 1 miljoen

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

0,4

0,4

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0,4

0,4

Materiële Vaste Activa

875,1

825,1

Investeringen met economisch nut:

- Gronden uitgegeven in erfpacht

20,3

24,6

- Investeringen waarvoor heffing kan worden geheven

124,0

115,8

- Overige investeringen met een economisch nut

550,2

535,1

Investeringen met maatschappelijk nut

180,6

149,6

Financiële Vaste Activa

71,6

76,0

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

8,3

9,0

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

4,6

4,6

- Deelnemingen

21,3

22,1

Overige langlopende leningen

8,9

9,2

Overige uitzettingen > 1 jaar

28,5

31,1

Totaal Vaste Activa

947,1

901,5

__

Vlottende Activa

Voorraden

62,7

63,1

Grond en hulpstoffen:

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

62,2

62,6

Gereed product en handelsgoederen

0,5

0,5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

82,9

88,8

Vorderingen op openbare lichamen

44,4

42,9

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen

3,0

4,0

Overige vorderingen

31,8

35,0

Overige uitzettingen

3,7

6,9

Liquide Middelen

14,3

0,2

Kas

0,1

0,1

Banksaldi

14,2

0,1

Overlopende Activa

36,8

28,4

Nog te ontvangen voorschotbedragen van:

- Europese overheidslichamen

0,6

0,5

- Het Rijk

0,0

0,1

- Overige Nederlandse overheidslichamen

8,4

4,6

Overige overlopende activa

27,8

23,2

Totaal Vlottende Activa

196,7

180,5

__

__

bedragen x € 1 miljoen

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

860,6

881,3

Reserves

- Algemene Reserve

18,0

23,1

- Bestemmingsreserves

829,5

851,0

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

13,1

7,2

Voorzieningen

34,3

35,7

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

27,5

30,0

Egalisatievoorzieningen

2,5

2,1

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

4,3

3,6

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

71,2

75,9

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

63,6

68,7

- Overige binnenlandse sectoren

4,0

4,2

Waarborgsommen

3,6

3,0

Totaal Vaste Passiva

966,1

992,9

__

Vlottende Passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

135,9

50,5

Overige kasgeldleningen

90,0

-

Banksaldi

-

5,1

Overige schulden

45,9

45,4

Overlopende Passiva

41,8

38,6

Verplichtingen

6,0

5,2

Ontvangen voorschotbedragen van:

- Europese overheidslichamen

1,1

0,1

- Het Rijk

4,9

7,9

- Overige Nederlandse overheidslichamen

4,2

3,2

Overige overlopende passiva

25,6

22,2

Totaal Vlottende Passiva

177,7

89,1

__

Gegarandeerde geldleningen

2.425,4

2.627,8