Jaarstukken 2018

Vestigingsklimaat

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Economie

 • Plan van Aanpak optimalisatie Logistiek Knooppunt Tilburg (MIRT Goederencorridors) is opgesteld.
 • Eerste fase Digital Supply Chain programma is succesvol afgerond.
 • Smart Industry investeringsagenda is in concept gereed.
 • Positief besluit over een definitieve Truckparking voor Vossenberg.
 • Het business plan Mindlabs is opgeleverd en de provincie heeft € 4 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.
 • Strategische samenwerkingsagenda met Tilburg University is vastgesteld.
 • Braventure heeft zich in Tilburg gevestigd.
 • Samenwerking Binnenstadorganisatie is geprofessionaliseerd en er ligt een branding strategie specifiek voor de binnenstad.
 • Subsidieregeling voor leegstaande winkel- en horecapanden vastgesteld.
 • Tilburgse Kermis: verbeterde uitstraling exploitanten, samenwerking met bedrijfsleven in het programma en hoge bezoekerstevredenheid: 8,2.
 • Nog geen promotiefonds Tilburgse Kermis gerealiseerd omdat het tijd vergt om hiervoor draagvlak te creëren bij horeca-ondernemers.
 • Het vergt inspanning om de strategische samenwerkingsagenda met TiU uit te werken tot een concrete uitvoeringsagenda en -organisatie.
 • De business case voor een definitieve truckparking op Vossenberg is nog niet afgerond.
 • Oplevering aangescherpt beleid voor citymarketing is uitgesteld in afwachting van Tilburgse/regionale strategische positioneringsagenda.

Ruimte

Mobiliteit

 • Eerste pilot op de Heuvelring als onderdeel van het, samen met de stad, veiliger maken van de Cityring. Tweede pilot op de Noordhoekring is opgestart.
 • Snelfietsroute naar Waalwijk wordt uitgevoerd, de bestuursovereenkomst is gesloten voor de snelfietsroute naar Breda en voor de routes naar Oisterwijk en Oosterhout zijn afspraken gemaakt.
 • Betrokkenheid van het Rijk is vastgelegd en versterkt met betrekking tot de A58 binnen het programma SmartwayZ.
 • Ingezet op slimmere mobiliteit door meer inzet van nieuwe technieken zoals het logistieke project Compass4D, trackingapps binnen gedragsacties en het ontwikkelen van de CrossCycle en -Walk app.

Wonen

 • Nieuwbouw in aantallen op schema.
 • Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek afgerond in regionale samenwerking.
 • Uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld door College.

Groen om de stad

 • Masterplan voor Landschapspark Pauwels in overeenstemming met maatschappelijke partners.
 • Met een gezamenlijke beeldtaal is stadsbos 013  versterkt als ‘merk’. Tevens is een Ruimtelijk Raamwerk opgesteld waarmee we burgerinitiatieven beter faciliteren.
 • Uitvoering van diverse projecten in de drie stadsregionale parken.  
 • Opstelling van ontwerpplan voor de ecologische verbindingszone Oude Leij in samenwerking met waterschap Brabantse Delta.

Water

 • Een klimaatbestendiger Tilburg door maatregelen als de aanleg van de blauwe aders en de aanleg van meer groenvoorzieningen met meer opnamecapaciteit.

Klimaatadaptatie

 • Facilitering van klimaatadaptieve initiatieven op particulier terrein door middel van subsidieregelingen.
 • Afsluiten van prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 • Opname klimaatadaptieve maatregelen in de Green Deal verduurzaming Kraaiven en Vossenberg.
 • Aanleg van 135 groene daken, aanleg van circa 150 geveltuintjes en de aansluiting van 230 regentonnen.

Cultuurhistorie/archeologie

 • Er zijn 44 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

Mobiliteit

 • Integratie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.
 • Aanpak voor verkeersveiligheid.

Wonen

 • Middeldure huurwoningen van planvorming naar realisatie, met oog voor prijs-kwaliteit.

Groen om de stad

 • Doel om in 2018 25 ha nieuwe natuur te ontwikkelen, als onderdeel van het Tilburgse bod aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant, is niet gehaald.
 • Burgerinitiatief voor een zelf te realiseren mountainbikeroute in Stadsbos013 vergde meer en intensiever overleg met omwonenden dan verwacht.

Klimaatadaptatie

 • Opname van klimaatadaptatie bij projecten in de openbare ruimte.

Cultuurhistorie/archeologie

 • Er is nog geen nieuw beleidsplan archeologie afgerond. Deze wordt in 2019 in samenhang met de nieuwe Routekaart Cultureel Erfgoed voorbereid en op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

 • Bestemmingsplan Koningsoord is onherroepelijk geworden, winkelcentrum wordt gebouwd en realisatie gebiedsontsluitingsweg (GOW) is concreet geworden.
 • In Stappegoor zijn veel belangrijke onderdelen opgeleverd en neemt het financiële risico via grondleveringen verder af.
 • De Lochal is in gebruik genomen en heeft meteen "iconische referenties" gekregen.
 • Masterplan en grondexploitatie Wijkevoort zijn vastgesteld.
 • Winkelcentrum Wagnerplein en het plein zelf zijn opgeleverd.
 • Realisatie betaalbare woningen ligt op schema.
 • Bouwverkeer in Berkel-Enschot heeft voor overlast gezorgd en zal tot oplevering gebiedsontsluitingsweg (GOW) door dorp blijven gaan (met verantwoorde routing en maatregelen).
 • Gasloos bouwen heeft op enkele plaatsen tot vertraging bouw gezorgd en haalbaarheid bouwen onder druk gezet.
 • Er zijn financiële tegenvallers opgetreden bij de realisatie van het busstation.
 • Door stijging bouwkosten en tekort aan personeel en grondstoffen dreigt haalbaarheid projecten en betaalbaarheid woningen onder druk te komen.
 • De onzekerheid over ontwikkelingen rondom regelgeving stikstofdepositie (PAS) hebben een vertraging in de ontwikkeling van bedrijfsterreinen opgeleverd.
 • Het bestemmingsplan Zwaluwenbunders hebben we niet ter vaststelling aan kunnen bieden vanwege veel (en veelvormige) zienswijzen en bezinning op het vlak van de Stikstofproblematiek (PAS).

Cultuur

 • Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstloc zijn verhuisd naar de LocHal.
 • Het succes van het Makersfonds Tilburg zet door. In 2018 hebben wij 33 (2017: 29) aanvragen kunnen ondersteunen, mede dankzij een matchingsbijdrage van € 50.000,- van de provincie.
 • Onze financiële impuls aan Cupudo (Cultuur in het publieke domein) heeft geresulteerd in initiatieven van inwoners voor kunst in de openbare ruimte, waaronder het kunstwerk Zandpoort in de Reeshof. Op basis van de uitgevoerde evaluatie wordt de ingezette koers voortgezet.
 • Tilburg was door de jury van de nationale BNG Bank Erfgoedprijs genomineerd voor de titel 'beste erfgoedgemeente 2018'. We wonnen niet, maar als één van de slechts vier genomineerde gemeenten leverde dit wel landelijke erkenning en aandacht op voor Tilburgs erfgoedbeleid.
 • In 2018 zijn uit het eenmalig budget van € 1 miljoen voor ateliers en oefenruimtes het verbouwingsplan van Paradox (€ 290.000,-) en een bijdrage aan de aankoop van NS16 door Stichting Ateliers Tilburg (SAT) (€ 300.000,-) bekostigd. Verder hebben wij SAT financieel in staat gesteld (€ 200.000,-) om Ringbaan Oost 112 langdurig te huren en beschikbaar te maken voor oefenruimtes muziek en dans, waaraan dringend behoefte is.
 • Het kunst-educatieve aanbod van Vincents Tekenlokaal is verhuisd naar Ontdekstation013 om te profiteren van samenwerking op het terrein van talentontwikkeling.
 • Op advies van, onder meer de Cultuuralliantie, is een aantal grootschalige cultuurprojecten gerealiseerd, zoals Totally Tuned, MusicalDagen en Festival Circolo.
 • Met het aantal van 208 ateliers, oefenruimtes en broedplaatsen is de streefwaarde van tenminste 200 in 2018 gehaald, mede door impulsen vanuit het atelierbeleid.
 • Door de sterk aan verandering onderhevige vastgoedmarkt en de inperking van ons maatschappelijk vastgoed, is permanente aandacht nodig om locaties beschikbaar te houden en te krijgen voor ateliervoorzieningen, oefenruimtes en broedplaatsen.
 • De zichtbaarheid van kunst en cultuur uit en in Tilburg verdient meer en structurele aandacht.
 • Totstandkoming Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vergt meer tijd.

Gebouwenexploitatie

 • Het nieuwe parkeerterrein aan de buitenzijde van PG Stappegoor is in gebruik. De officiële eigendomsoverdracht moet nog plaatsvinden.
 • In 2018 is het project zonnepanelen afgerond. In totaal wordt er voor ca. 3,7 mln. kWh zonnestroom opgewekt per jaar.
 • De Lochal is begin december opgeleverd en begin 2019 in gebruik genomen. Het pand is volledig verhuurd met uitzondering van het stadsbalkon.
 • In 2018 zijn vrijwel alle quick wins met betrekking tot het project Toegankelijkheid uitgevoerd. Hiermee zijn 70-75% van de gemeentelijke gebouwen voldoende tot goed toegankelijk.
 • In december 2018 is de sloop van SK1 afgerond en is de aannemer begonnen met het opbouwen van ons nieuwe Stadskantoor.
 • Door een nieuwe opzet van het nieuwe was- en kleedgebouw aan de Spoordijk heeft dit project vertraging gekregen in 2018.
 • De aanbesteding van de verduurzaming van sporthal de Roomley is duurder uitgevallen. Hiervoor heeft de Raad extra krediet beschikbaar gesteld. Het project kan nu in uitvoering genomen worden.
 • Voor de verduurzaming van het Natuurmuseum is een plan opgesteld. Momenteel wordt onderzocht of de gemeentelijke duurzaamheidsambities overeenkomen met de ambities van het Natuurmuseum.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 1,7 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Resultaat Kermis, m.n. achterblijvende pachtopbrengsten (N 0,1 miljoen);
 • Vrijval voorziening Deelname Havenmeester (V 0,1 miljoen);
 • Ontwikkelbudget Museumkwartier (beleidsmatige overheveling V € 0,2 miljoen);
 • Minder restauratiesubsidies Monumenten (V € 0,1 miljoen);
 • Exploitatieresultaat Gebouwenexploitatie (V € 0,7 miljoen);
 • Vrijval technische overhevelingen (V € 0,4 miljoen);
 • Overige afwijkingen (V € 0,3 miljoen).