Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen
Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, riolering, civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, enzovoorts) groen, verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie, huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen, en het onderwijs. Vanwege het grote belang van dit onderhoud wordt in deze paragraaf in kaart gebracht op welke manier het onderhoud op de kapitaalgoederen gewaarborgd is.
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om goed rentmeesterschap: het financiële en zakelijke beheer van onroerende goederen. De provincie Noord-Brabant ziet hier als hogere overheid op toe. Goed rentmeesterschap vraagt zorgvuldige afweging van verschillende belangen.

Beheer van de openbare ruimte kan, naast een technische beschouwing, ook benaderd worden vanuit de gebruiks- en belevingswaarde. Dat kan betekenen dat er nieuwe uitgangspunten voor het beheer van onze kapitaalgoederen geformuleerd moeten worden. Daarnaast is een herinrichting (vanwege een onderhoudsbehoefte) een uitgelezen moment om de openbare ruimte nog beter aan te laten sluiten op de actuele behoefte; bijvoorbeeld door met de nieuwe inrichting in te spelen op de demografische samenstelling en gezondheids- en welzijnssituatie in die buurt of bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen. Een voorbeeld van een groot onderhoudsproject waarbij nadrukkelijk met onze inwoners en wijkpartners (zoals de GGD en Amarant) de nieuwe inrichting is bepaald, is de Thomas van Aquinostraat en De Heikant.

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP)
Het MJP vormt het integrale overzicht van vele projecten en maatregelen gericht op het realiseren van beleidsdoelen zoals klimaat en energietransitie, en de instandhouding van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Door waar mogelijk verschillende projecten en maatregelen te combineren, worden de beschikbare middelen optimaal ingezet. Gelijktijdig is er oog voor de wensen en prioriteiten vanuit de stad. Een combinatie van noodzakelijk onderhoud en gewenste, functionele bijstellingen versterkt de borging van een kwalitatief goede openbare ruimte.

Enkel jaren geleden bleef de realisatie van projecten ver achter bij de planning (slechts circa 40%). Het ingezette verbeteringsprogramma begint zijn vruchten af te werpen en we liggen op koers. In 2018 is de grip verder toegenomen en is een percentage van 70% gerealiseerd. Het achterblijven van besteding wordt o.a. verklaard doordat stedelijke ontwikkelingsprojecten meer tijd nodig hebben om tot afronding te komen.