Jaarstukken 2018

Structurele afwijkingen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de financiële effecten voor 2019 en verder. Het structurele effect van de afwijkingen in de jaarrekening 2018 bedraagt € 0,4 miljoen nadelig voor 2019, € 0,5 miljoen nadelig voor 2020, € 0,9 miljoen nadelig voor 2021 en € 1,0 miljoen nadelig voor 2022. Deze effecten worden betrokken bij de Tussenrapportage 2019 en de Programmabegroting 2020.

(X € 1.000,-)
Programma
(PB 2019)

Product (PB 2019)
Onderwerp

L/B

2019

2020

2021

2022

Inclusieve stad

Bestaanszekerheid

Kosten Bijzondere bijstand, CZM en Meedoenregeling (buffer SD)

L

500 V

500 V

500 V

500 V

Passende ondersteuning

Subcluster Wmo 2015 (uitkering GF)

L

245 V

77 N

77 N

77 N

Subcluster Wmo huishoudelijke verzorging (uitkering GF)

L

142 N

142 N

142 N

142 N

Beschermd wonen; volume groei 2019 (uitkering GF)

L

1.375 N

1.375 N

1.375 N

1.375 N

Vervoersvoorziening Wmo (buffer SD)

L

500 N

500 N

500 N

500 N

Maatschappelijke opvang (uitkering GF)

L

11 V

11 V

11 V

11 V

Wmo begeleiding (buffer SD)

L

1.200 V

1.200 V

-

-

Zelfredzaamheid

Toezicht & handhaving kwaliteit peuterspeelzalen (uitkering GF)

L

22 N

20 N

20 N

20 N

Toezicht & handhaving Kinderopvang en gastouderopvang (uitkering GF)

L

145 N

145 N

145 N

145 N

Vrouwenopvang (uitkering GF)

L

10 V

10 V

10 V

10 V

Subsidie Stichting Wielewaal

L

24 V

24 V

24 V

24 V

Onderwijs

Voorschoolse voorziening peuters (uitkering GF)

L

123 V

246 V

369 V

369 V

Werk en inkomen

Rijksbijdrage BUIG (buffer SD)

B

2.000 V

2.000 V

-

-

Participatie (uitkering GF)

L

2 V

2 V

3 V

3 V

Subcluster Re-integratie (uitkering GF)

L

30 V

30 V

30 V

30 V

Jeugdhulp

Kosten jeugdzorg (buffer SD)

L

6.500 N

6.500 N

-

-

Subcluster Jeugdhulp (uitkering GF)

L

477 V

319 V

319 V

319 V

Kinderen in een AZC (uitkering GF)

L

25 N

-

-

-

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd (uitkering GF)

L

932 N

932 N

-

-

Compensatieregeling Voogdij/18+ (uitkering GF)

L

355 N

-

-

-

Sport

Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (uitkering GF)

L
B

183 N
60 N

183 N
60 N

183 N
60 N

183 N
60 N

Duurzame stad

Duurzaamheid, milieu en afval

Afvalverwerkingskosten
Verrekening met egalisatiereserve c.q. tarief

L
B

281 N
299 V

281 N
299 V

281 N
299 V

281 N
299 V

Samen en dichtbij

Publieke dienstverlening

Organisatie Verkiezingen

L

81 N

-

81 N

81 N

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds

B

2.053 V

1.837 V

384 V

281 V

Invorderingsrente

B

39 N

37 N

35 N

32 N

3.666 N

3.774 N

4.250 N

4.350 N

Inclusieve Stad

Inzet reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

B

3.300 V

3.300 N

Verhoging transformatieopgave sociaal domein

L

-

6.600 V

-

-

totaal effect structureel

366 N

474 N

950 N

1.050 N

Buffer Sociaal Domein

 • Kosten Bijzondere bijstand, CZM en Meedoenregeling
  In de jaarrekening 2018 is op deze onderdelen sprake van een voordeel van € 638.000,-. Het structurele effect hiervan bedraagt € 500.000,- voordelig.
 • Vervoersvoorziening WMO
  Na de Europese aanbesteding van het regiovervoer (regiecentrale en taxibedrijven) en de implementatie hiervan is al eerder gesignaleerd dat de kosten hierdoor zijn gestegen. Het nadeel vanuit 2017 had structureel verwerkt moeten worden in de budgetten, dit is niet gebeurd (N € 500.000,-).
 • Rijksbijdrage BUIG
  In 2018 heeft een aanpassing plaatsgevonden in zowel het macrobudget als het landelijke verdeelmodel van de BUIG. Met als gevolg een verhoging van het BUIG budget van € 2 miljoen.
 • Kosten jeugdzorg
  De kosten 2018 voor het regionale en lokale deel samen, geven ten opzichte van de rijksmiddelen van € 52,9 miljoen, een nadeel van € 11 miljoen. We verwachten dat deze kosten structureel doorwerken. In de Programmabegroting 2019 is reeds een structureel tekort van € 4,5 miljoen verwerkt, zodat nu nog een nadeel van € 6,5 miljoen resteert.
 • Wmo begeleiding
  Uit de productieverantwoording van de zorgaanbieders blijkt dat het verzilveringspercentage op de beschikkingen lager is dan het percentage waarmee wij rekening hebben gehouden in onze raming. Dit leidt tot een voordelig effect van € 1,2 miljoen.
 • Inzet reserve/verhoging transformatieopgave
  Gezien enerzijds de onzekerheid over de ontwikkeling van budgetten vanuit het Rijk en anderzijds door de interne maatregelen die worden opgezet om tekorten in het Sociaal Domein terug te dringen stellen we onze raming na 2020 met betrekking tot de kosten Jeugdhulp, kosten Wmo Begeleiding en rijksbijdrage BUIG op dit moment niet bij. Dit resulteert in 2019 en 2020 in een nadeel van € 3,3 miljoen. Voor 2019 wordt dit bedrag onttrokken uit de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein, waardoor dit deel van de voorziene onttrekking in 2020 niet mogelijk is. Consequentie hiervan is dat de opgave voor 2020 met € 6,6 miljoen verhoogd wordt.

Toelichting gemeentefonds (GF)

Uit de september- en decembercirculaire 2018 vloeien onderstaande structurele effecten voort. Conform onze huidige gedragslijn worden de hiermee verband houdende budgetten aangepast:

 • Door aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zal de GGD onder meer moeten toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie (peuterspeelzalen). Voor deze extra kosten ontvangen we € 20.000,-;
 • Voor toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang wordt onze uitkering met € 145.000,- verhoogd. De komende tijd kijkt het ministerie samen met de VNG en de GGD GHOR hoe deze middelen doelmatig besteed kunnen worden;
 • Bij de septembercirculaire is de volumegroei 2019 voor Beschermd wonen toegekend, € 1.375.000,-;
 • Onze uitkering wordt met € 2.000,- verlaagd in verband met verwachte toename van gebruik van de tolkvoorziening;
 • Door het gebruik van actuelere maatstafaantallen zijn de uitkeringen voor Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bijgesteld met resp. € 11.000,- en € 10.000,-;
 • Omdat de groep peuters veel kleiner is dan waar in de bestuurlijke afspraken van werd uitgegaan is de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters verlaagd naar het niveau 2018;
 • In verband met de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal Domein volgen de betreffende subclusters vanaf 2019 de trap-op-trap-af systematiek;
 • Onze aanvraag voor de Brede Regeling Combinatiefuncties is gehonoreerd. Het aantal fte is verhoogd met 12,52 fte tot in totaal 48,76 fte. Onze uitkering stijgt hierdoor met € 243.000,-, waarvan € 60.000,- bestemd is voor cultuurcoaches. Vooruitlopend hierop zijn bij de programmabegroting 2019 een tweetal voorstellen nieuw beleid opgenomen;
 • Vanaf 2019 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor 2019 ontvangen we in dit kader € 25.000,-;
 • Voor de jeugdhulpregio hebben wij een aanvraag ingediend voor het Transformatiefonds die ook is toegekend. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 ontvangen we voor de regio € 932.000,-;

Daarnaast leidt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis tot een structureel lagere uitkering van € 0,2 miljoen. Bijstelling van de accressen leidt tot een lagere uitkering van € 0,3 miljoen in 2020, oplopend naar een nadeel van € 0,8 miljoen in 2022.

Afvalverwerkingskosten
De afvalverwerkingskosten stijgen per saldo structureel met € 281.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door meer ingezamelde PMD (meer kosten) én afname aandeel herbruikbaar PMD hierin (lagere vergoeding), afname hoeveelheid restafval en papier en hogere verwerkingskosten Milieustraten.
Conform bestendige gedragslijn vindt voor het lopende jaar verrekening plaats met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Voor de daarop volgende jaren worden de effecten meegenomen bij de bepaling van het nieuwe tarief voor de afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van de verrekening is rekening gehouden met de (fictieve) btw component, waardoor dit bedrag uit komt op € 299.000,-.

Organisatie verkiezingen
De afgelopen jaren was er al een tekort van circa € 40.000,- op diverse kosten voor organiseren van de verkiezingen. In 2018 zijn de vergoedingen voor stembureauleden en voorzitters verhoogd om aan te sluiten bij de vergoedingen in vergelijkbare gemeenten (€ 21.000,- N). In 2018 zijn de verkiezingen georganiseerd met de nieuwe logistieke partner van gemeente Tilburg, die daarnaast ook extra diensten heeft geleverd (€ 20.000,- N). Dit alles leidt tot een structureel nadeel van € 81.000,- op de organisatie van de verkiezingen. In 2020 zijn er geen verkiezingen.

Stichting Wielewaal
Stichting Wielewaal heeft in 2018 geen aanspraak gemaakt voor het in de begroting op hun naam gereserveerde budget ad € 24.000,- voor kleinschalige vormen van respijtzorg en gaan dit ook in 2019 niet doen. In verband met de transformatieopgave laten we het budget nu structureel vrijvallen. Op het moment dat er alsnog een nieuwe aanvraag komt beoordelen we deze op de dan geldende beleidscriteria.

Invorderingsrente
Een partij heeft een langlopende vordering vroegtijdig afgelost, waardoor geen rente meer wordt ontvangen. Het structurele nadeel als gevolg hiervan bedraagt in 2019 € 39.000,-, in 2020  € 36.900,-, in 2021 € 34.700,- en in 2022 € 32.400,-.