Jaarstukken 2018

Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Op basis van de WNT is het verplicht om in de jaarrekening melding te maken van:

  1. alle topfunctionarissen en hun bezoldiging. Voor gemeenten zijn de functies van gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT.
  2. Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.
  3. Overige medewerkers die een bezoldiging boven het toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De maximale bezoldiging voor een topfunctionaris in dienstverband bedraagt volgens de WNT € 189.000,- over 2018 op basis van een fulltime dienstverband. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

De bezoldiging van de topfunctionarissen in dienst van de gemeente Tilburg heeft de WNT norm voor 2018 niet overschreden. Hieronder wordt, conform vereisten uit de WNT, de bezoldiging van topfunctionarissen uit 2018 weergegeven. In 2018 hebben er geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de gemeente Tilburg gewerkt.

Naam

M.J.M. Meijs

Mr. G.J.C.M. Vrenken

Functie

Gemeentesecretaris /
algemeen directeur

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2018

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking ?

Ja

Ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

Bezoldiging:

- Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 146.185

€ 101.620

- Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.800

€ 16.851

Totaal bezoldiging 2018

€ 164.985

€ 118.471

Overschrijding WNT norm in 2018 ?

Nee

Nee

Vergelijkbare gegevens over 2017

M.J.M. Meijs

Mr. G.J.C.M. Vrenken

Functie

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2017

1,0 fte

1,0 fte

Dienstbetrekking ?

Ja

Ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

Bezoldiging:

- Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 138.209

€ 102.690

- Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.516

€ 15.750

Totaal bezoldiging 2017

€ 155.725

€ 118.440

Overschrijding WNT norm in 2017 ?

Nee

Nee

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

In 2018 hebben geen uitkeringen aan topfunctionarissen plaatsgevonden wegens beëindiging dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.