Jaarstukken 2018

III. Overzicht investeringen en restantkredieten

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Product

Bedrag krediet

Uitgaven

Restant einde dienstjaar

Vrijval krediet

Over te hevelen naar 2019

Lasten

Sociale stijging

Onderwijs

6.634

2.903

3.731

0

3.731

Vestigingsklimaat

Economie

6.415

223

6.192

0

6.192

Vestigingsklimaat

Ruimte

30.498

21.048

9.450

15

9.435

Vestigingsklimaat

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

28.774

4.207

24.567

10.092

14.475

Vestigingsklimaat

Gebouwenexploitatie

57.064

29.327

27.737

2.000

25.737

Leefbaarheid

Sport

4.933

1.429

3.504

0

3.504

Leefbaarheid

Duurzaamheid, milieu & afval

3.331

2.195

1.136

0

1.136

Leefbaarheid

Openbare ruimte

57.272

37.164

20.108

-28

20.136

Bestuur

Publieke dienstverlening

508

0

508

0

508

Bestuur

Algemene baten en lasten

50.034

13.195

36.839

1.486

35.353

Totaal

245.463

111.691

133.772

13.565

120.207

Baten

Sociale stijging

Onderwijs

435

0

435

0

435

Vestigingsklimaat

Economie

5

0

5

0

5

Vestigingsklimaat

Ruimte

26.106

17.422

8.684

0

8.684

Vestigingsklimaat

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

7.944

4.299

3.645

0

3.645

Vestigingsklimaat

Gebouwenexploitatie

13.841

9.720

4.121

0

4.121

Leefbaarheid

Duurzaamheid, milieu & afval

0

221

-221

0

-221

Leefbaarheid

Openbare ruimte

4.293

4.976

-683

-303

-380

Bestuur

Algemene baten en lasten

0

35

-35

0

-35

Totaal

52.624

36.673

15.951

-303

16.254

Totaal lasten en baten

192.839

75.018

117.821

13.868

103.953

Toelichting:

Verschuiving investeringsbudget kleedkamers Gilzerbaan
In de investeringsbudgetten voor buitensport bij het product 3.30 Sport is een investeringsbudget ad. € 216.000,- opgenomen voor de was- en kleedgebouwen bij Sarto. Omdat deze worden gerealiseerd onder het product 2.90 gebouwen is het betreffende investeringsbudget naar dit product overgeheveld.

Investering groen om de stad
De aanwezige overschrijding met betrekking tot het uitvoeringsplan Groen om de stad (€ 1,1 miljoen) is ontstaan door het voorspoediger verlopen van een aantal plannen. Tevens is er ingespeeld op de kansen tot verwerving van gronden in het kader van de stadsregionale parken welke voornemens de plannen niet in 2018 begroot waren. De aanwezige overschrijding wordt gedekt vanuit de beschikbare investeringsbudgetten groen om de stad 2019.