Jaarstukken 2018

IV. Overzicht invorderingen

Overzicht per
31-12-18
(x € mln.)

Totaal bedrag

Nog niet vervallen

0 tot 3 maanden vervallen

3 t/m 12 maanden vervallen

Meer dan 1 jaar vervallen

TOTAAL

51,4

38,6

1,3

6,8

4,7

Per 31 december 2018 heeft de gemeente Tilburg voor € 52,2 miljoen aan vorderingen openstaan.
Dit bedrag is opgebouwd uit:

Belasting debiteuren

€ 8,7 miljoen

Debiteuren sociale zaken

€ 26,4 miljoen

Vorderingen openbare lichamen

€ 4,8 miljoen

Overige vorderingen

€ 11,4 miljoen

Hiertegenover is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 13,7 miljoen. Per saldo is de waardering € 37,7 miljoen. (nb: in de balans wordt voor een bedrag van € 1,1 miljoen een presentatiecorrectie gemaakt op de post debiteuren in lijn met de BBV-regels waardoor het saldo debiteuren in de balans € 36,6 miljoen bedraagt).

 Afboekingen binnen mandaat
In de periode na de Tussenrapportage is € 181.255,-- onder mandaat afgeboekt. Dit betreft voor gemeentelijke belastingen 570 posten <4.537,80

Afboeking boven mandaat
Aan het college is voorgesteld voor een bedrag van € 71.125,-- aan vorderingen als oninbaar af te boeken. Dit betreft 11 vorderingen in verband met faillissementen en oninbaarheid.

Voor deze posten zijn eerder dotaties aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan. De afboekingen vinden dan ook plaats ten laste van deze voorziening.