Jaarstukken 2018

V. Rapportage onderzoek doeltreffendheid/doelmatigheid

In het kader van onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid zijn in de programmabegroting 2018 met betrekking tot kadernota's en beleidskaders onderstaande voorstellen voor evaluatie of aanpassing opgenomen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe hier uitvoering aan is gegeven.

Product

Vigerende kadernota / beleidskader

Evaluatie/onderzoek in 2018

Voorstel m.b.t. kadernota in 2018

Sociale Stijging

Onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018

Evaluatie van de lopende LEA 2015-2018

N.v.t.

Resultaat: In september 2018 zijn elf interviews gehouden met een brede delegatie van professionals in en flankerend aan het onderwijs. In die interviews is teruggekeken op de LEA 'Tilburg brengt je verder'. De daaruit naar voren gekomen punten waarop men trots is en de verbeterpunten zijn meegenomen in het traject om te komen tot een nieuwe LEA.

Armoedebestrijding

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

De opdracht voor de evaluatie is reeds uitgezet. De evaluatie vindt plaats in het laatste kwartaal 2017 en wordt opgeleverd  januari/ februari 2018

N.v.t

Resultaat: De evaluatie is in februari 2018 gepresenteerd.

Bevorderen zelfredzaamheid

Frontlijn en lichte ondersteuning

Kwalitatief onderzoek naar één gezin, één plan, één coördinator en cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd.

N.v.t.

Resultaat: Het onderzoek is uitgevoerd

Regionale nota Publieke Gezondheid 2016-2019

N.v.t.

N.v.t.

Werk en Inkomen

Uitvoering Participatiewet (incl. NOMA)

N.v.t.

N.v.t.

Maatschappelijke ondersteuning

Wmo-verordening en beleidsregels 2017*)

N.v.t.

N.v.t.

Jeugdhulp

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018  

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat: In 2017 is de regionale koers "samen met de jeugd" door 9 gemeenteraden vastgesteld. In 2018 is deze besluitvorming bekrachtigd door de bestuurscommissie jeugd en het AB van de regio Hart van Brabant

Vestigingsklimaat

Economie

Economische Agenda Tilburg 2012-2020

N.v.t.

N.v.t.

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018**)
(overige beleidsnota's en verordeningen)  

N.v.t.

N.v.t.

'Tilburg Next'; Economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw

N.v.t.

N.v.t.

Werktitel: Evenementenbeleid 2018 e.v. (overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

N.v.t.

Kantorenbeleid 2010-2015 (nieuwbouw-programmering)

N.v.t. In begroting 2019 opgenomen: Onderzoek/ evaluatie in 2018 gereed

N.v.t.

Horecabeleid 2017 e.v.

N.v.t.

N.v.t.

Visie Detailhandel
(overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

N.v.t.

Werktitel: Beleidsnota werklocaties (incl. binnenwijkse bedrijventerreinen) 2018 e.v.
(overige beleidsnota's en verordeningen)  

N.v.t.In begroting 2019 opgenomen: Onderzoek/ evaluatie in 2018 gereed

N.v.t.

Toeristenbelasting (verordening 2011)
(overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

N.v.t.

Ruimte

Omgevingsvisie Tilburg 2040

N.v.t.

N.v.t.

Woonvisie Tilburg 2015 Convenant Wonen 2015-2020  

N.v.t.
Wordt wel over gerapporteerd maar niet via afzonderlijk onderzoek in het kader van 213a.

N.v.t.

Tilburgs Mobiliteitsplan 2040

N.v.t.

N.v.t.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

N.v.t. Actualisatie van de nota vindt in 2019 plaats.

N.v.t.

Cultuur

Cultuurplan Tilburg 2017-2020

N.v.t.

Gebouwenexploitatie

-

-

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Kadernota Veiligheid 2015-2018                                   

Evaluatie kadernota 2015-2018 zal plaatsvinden in tweede helft van 2018.

-

Resultaat: De maatregelen en resultaten van de Kadernota Veiligheid 2015-2018 vormden input voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat op 28 januari 2019 door de raad is vastgesteld

Wijkgericht werken

Tilburg Akkoord

Het Tilburg Akkoord loopt in 2019 af. Samen met de partners in het TA zal een evaluatie worden gedaan over de gehele periode  2009-2019

N.v.t.

Resultaat: In juni 2018 is de evaluatie Tilburg Akkoord besproken in de Stuurgroep Tilburg Akkoord. Mede op basis hiervan is in de Programmabegroting 2019 vastgelegd dat met de corporaties de voortzetting van de samenwerking wordt bezien, zodanig dat de overgebleven middelen van de woningbouwcorporaties voor deze doelstellingen kunnen worden ingezet.

Sport

Kadernota 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018'

voorbereiden en opstellen nieuwe kadernota sport 2018-2020

Resultaat: Zomer 2018 heeft een interne kwalitatieve evaluatie van het beleidskader plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn als start gebruikt voor het beleidsvormingsproces van de nieuwe kadernota.

Duurzaamheid, milieu en afval

Klimaataanpak 2013-2020

-

-

Afvalbeleid 2015-2020  

-

-

Openbare ruimte

Beheerbeleidsplan Groen in de Stad / Groen beheer plan  

Evaluatie wordt gekoppeld aan de 1-meting die in het derde kwartaal wordt uitgevoerd

Resultaat: De 1-meting is uitgevoerd. De resultaten van die meting zijn meegenomen in de onderhandelingen van het bestuursakkoord 2018-2022 en vervolgens verwerkt in de begroting 2019.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2019

-

voorbereidingen nieuw vGRP 2020-2023 starten in 2018

Resultaat: De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart.

Parkeerexploitatie

Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016

-

-

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

"Een wereld te winnen" 2016- 2020

N.v.t.

N.v.t.

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2016-2020

N.v.t.

N.v.t.

Diensten aan andere overheden

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat: De visie is in 2018 geactualiseerd. De wens van de raad was de definitieve vaststelling in de nieuwe raad te laten plaatsvinden en zo optimaal gebruik te maken van de kennis van de 'oude' raad en de 'nieuwe' raad in de gelegenheid te stellen haar visie vast te stellen. De visie staat geagendeerd bij de auditcommissie. Besluitvorming wordt in kwartaal 2 2019 verwacht.

Algemene baten en lasten

-

Overige

Subsidies/ subsidieverordening

Kadernota subsidiebeleid 2017-2020

N.v.t.

-

Lokale Heffingen

-

-

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

-

herijking in 2018

Resultaat:

Duurzaamheidsbalans Telos

-

-

Doorlichting organisatie

-

-

*) Vitaliteit en veerkracht is afgerond. Met de raad is afgesproken geen nieuw beleidskader te maken, maar de verordening als zodanig te gebruiken.

**) De Stimuleringsagenda E&A 2015-2018 is een beleidsuitwerking van het college binnen de door de raad vastgestelde kaders in de Economische Agenda Tilburg (kadernota Economie), NOMA (kadernota Participatiewet), de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (ruimtelijke structuurvisie) en de kadernota Cultuur.