Jaarstukken 2018

VII. Lijst met afkortingen

AD

Algemeen Dagblad

AG

Advocaat Generaal

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

AMBOR

Afval, Milieu en Openbare Ruimte

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASV

Algemene Subsidieverordening

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

AW

Archiefwet

AZC

Asielzoekerscentrum

BAA

Brabants Arbeidsmarkt Akkoord

BABW

Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

BAT

Brabants Afval Team

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCM

Business Continuity Managament

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

BIO

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BMT

Binnenstadsmanagement Tilburg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BRP

BasisRegistratie Personen

BSP

Bruto Stedelijk Product

BST

Programma Bestuur

BTP

Business Transformatie Plan

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVO

Bebouwd Vloeroppervlak

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAST

Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CHIPS

Cycle Highways Innovation for Smarter Peoples Transport and Spatial Planning

CISO

Chief Information Security Officer

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

CIZ

Centrale Indicatiestelling Zorg

CMP

Centraal meldpunt

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

COROP

Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma (gebiedsindeling)

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DALI

Data science voor Logistieke Innovatie

DEL-2

Deutschen Eishockey Liga2

DIS

Documentair Informatiesysteem

DU

Decentralisatie-uitkering

DVL

Dienstverlening

ECB

Europese Central Bank

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EK

Europees Kampioenschap

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESCo

Energy Service Company's

ESF

Europees Sociaal fonds

ETZ

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

FARE

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie- instrument

FG

Faciliterend Grondbeleid

FIOD

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

FMI

Functiemengingsindex

GEM

Grondexploitatie Maatschappij

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGI

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GOW

Gebieds Ontsluitings Weg

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GWW

Grond- Weg en Waterbouw

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNG

Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten

HNW

Het Nieuwe Werken

HOST

Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg

HRA

Huishoudelijk Rest Afval

HRM

Human Resource Management

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

IKC

Integrale KindCentra

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IPSV

Innovatieprojecten Stedelijke Vernieuwing

IS

Islamitische Staat

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IV3

Informatievoorziening aan derden

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JR

Jaarrekening

J&V

Ministerie van Justitie en Veiligheid

KCC

Klant Contactcentrum

KCHN

Kenniscentrum Handhavening en Naleving

KCM

Klant Contact Monitor

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KWBO

Kwaliteitsbehoefteonderzoek

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LEMON

Leefbaarheidsonderzoek

LFB

Programam Leefbaarheid

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LST

Lijst Smolders Tilburg

LVM

Landelijke veiligheidsmonitor

MBB

Monumenten Beheer Brabant

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MEE

Organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking

MFA

Multifunctionele Accommodatie

MFB

Monumentenfonds Brabant

MHCBE

Mixed Hockeyclub Berkel Enschot

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MOM

Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij

MVA

Materiële Vaste Activa

MW

Megawat

NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

NB

Nota Bene

n.b.

Niet bekend

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NGE

Niet Gesprongen Explosieven

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NHU

Nederlandse Handelsunie

NL

Nederland / Nederlandse

NOM

Nul op de Meter

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

NRVD

Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement

NS

Nederlandse Spoorwegen

NV

Naamloze vennootschap

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

ONK

Open Nederlandse Kampioenschappen

OP

Operationeel Programma

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PA

Public Affairs

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PB

Programmabegroting

PCB

Polychloorbifenyl

PG

Parkeergarage

PGB

Persoons Gebonden Budget

PI

Penitentiaire Inrichting

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting

PMD

Papier Metaal Drankkarton

PO

Primair Onderwijs

PO

Particulier opdrachtgeverschap

POI

afdelng Personeel, Organisatie, Informatie

POH

Praktijkondersteuner huisarts

PPI

Programma-, Project- en Interimmanagement

PPS

Publiek Private Samenwerking

RAV

Regionaal Ambulancevoorziening

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

RES

Regionale Energie Strategie

REKS

Regionale Energie Strategie incl. klimaatadaptie

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RK

Rooms-Katholiek

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROI

Reserve Ontwikkeling Informatisering

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

RTAV

Raad Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen

RUV

Ruimtelijke Uitvoering

RWTC

Rotary Wing Training Center

SAT

Stichting Ateliers Tilburg

SBK

Sociaal BeleidsKader

SD

Sociaal Domein

SDE+

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie

SHV

Schuldhulpverlening

SK

Stadskantoor

SMA

Strategische Meerjaren Agenda

SMI

Sociaal Medische Indicatie

SO

Schuldenoffensief

SOC

Programma Sociale Stijging

SOM

Stadsontwikkelingsmaatschappij

SOMS

netwerk Sociale Onrust en Maatschappelijke Spanningen

SVB

Sociale Verzekerings Bank

SVN

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SW

Sociale Werkvoorziening

TCC

Team Complexe Casuïstiek

TIAS

TIAS School for Business and Society

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

TOP

Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

TVVP

Tilburgs Verkeers- en Vervoersplan

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

UP

Urban Professional

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VK

Programma Vestigingsklimaat

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOK

Voorbereidingsovereenkomst

VPB

Vennootschapsbelasting

VPT

Veilige Publieke Taak

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VSO

Voorschoolse Opvang

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

WBMGP

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WIA

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WK

Wereldkampioenschap

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOM

Wijkontwikkelings Maatschappij

WON

Wet Onafhannkelijk Netwerkbeheer

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WW

Werkloosheidswet

ZIN

Zorg in Natura

ZOAB

Zeer Open AsfaltBeton

ZOV

Zorg Overlast Veiligheid

ZVH

Zorg - en Veiligheidshuis

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel