Jaarstukken 2018

Financieel beeld

Financieel beeld

Hierna  geven we een overzicht van het financieel beeld in deze jaarstukken waarbij we ingaan op het resultaat in 2018, onze vermogenspositie en het weerstandsvermogen.

Zoals in de inleiding geschetst sluiten we 2018 af met een voordelig resultaat van € 4,4 miljoen. € 2,7 miljoen is bij de Tussenrapportage gerapporteerd; deze jaarrekening geeft een voordelig resultaat van € 1,7 miljoen ten opzichte van de Tussenrapportage. Wij stellen daarnaast aan de raad voor om € 8,7 miljoen over te hevelen naar 2019 om projecten en activiteiten te kunnen afronden.
Als we kijken naar de structurele afwijkingen volgend uit deze jaarrekening zien we als belangrijke component een nadeel als gevolg van bijstelling van het gemeentefonds over komende jaren oplopend van € 0,3 miljoen in 2019 tot € 1,0 miljoen in 2021. Op het sociaal domein zien we ook tekorten ontstaan. Het is nu nog lastig te duiden in hoeverre deze structureel zijn; enerzijds  gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van budgetten vanuit het Rijk, anderzijds door de interne maatregelen die worden getroffen om tekorten terug te dringen. Wij boeken op dit moment voor 2019 en 2020 een effect van € 3,3 miljoen nadelig in. Dit ontstaat met name als gevolg van hogere verwachte kosten voor jeugdhulp van € 6,5 miljoen, lagere kosten Wmo Begeleiding van € 1,2 miljoen en een voordeel op rijksbijdrage voor de BUIG van € 2,0 miljoen.