Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten binnen de gesloten grondexploitatie over het boekjaar 2018. Tevens verstrekken wij inzicht in de stand van de diverse grondexploitatieprojecten, zowel per balansdatum 31 december 2018 als tot het einde van de looptijd van het project.

De cijfers van de jaarrekening
Ten behoeve van de jaarafsluiting zijn de exploitatieberekeningen opnieuw geactualiseerd. Dat betekent dat ze zijn doorgerekend tot het einde van de looptijd van het project, en dus naar eindwaarde zijn doorgerekend. Kosten en opbrengsten binnen de grondexploitaties die in 2018 niet zijn gerealiseerd, maar nog wel te verwachten zijn, zijn hierbij doorgeschoven naar volgende jaren. Aan de hand van deze actualisatie zijn plannen, daar waar wenselijk, opnieuw gefaseerd qua uitvoering.
Voor grondexploitatieprojecten die een positief (eind)resultaat laten zien, is voor het per 31 december 2018 gerealiseerde deel een reserve winstneming gevormd. Dit conform het gemeentelijk beleid. Voor de grondexploitatieprojecten met een verwacht negatief (eind)resultaat is, op basis van de geactualiseerde gegevens, een voorziening gevormd voor het verwachte verlies. Dit eveneens conform de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen.

Actuele ontwikkelingen
Gemeenten moeten sinds 1 januari 2016 vennootschapsbelasting betalen indien zij winsten behalen met ondernemingsactiviteiten. Dit betekent dat gemeenten in beginsel 25% belasting moeten afdragen over de (fiscale) winst op actieve grondexploitaties. De Tilburgse actieve grondexploitatie (op basis van de huidige grondexploitaties) heeft op basis van een recent uitgevoerde QuickScan geen fiscaal winstoogmerk. Daarom is de verwachting dat over 2016 en eerstvolgende jaren ten aanzien van de grondexploitatie geen sprake is van ondernemingsactiviteiten en derhalve geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.