Jaarstukken 2018

Subsidies

We voeren het gemeentelijk beleid voor een deel uit via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad. In totaal is in 2018 voor een bedrag van € 110 miljoen aan subsidies verstrekt.

Voor de rechtmatigheid van het verlenen van subsidie gelden de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Subsidiebeleid 2017-2020 en de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg (ASV). Ingediende subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. Wanneer de aanvraag hieraan niet volledig voldoet, wordt dit expliciet aan het college voorgelegd.

Programma/Product
(x € 1.000,-)

Oorspronkelijke begroting
2018

Gewijzigde
begroting
2018

Jaarrekening
2018

Onderwijs

12.613

12.640

12.705

Armoedebestrijding

2.456

3.758

3.644

Bevorderen zelfredzaamheid

41.548

44.812

49.157

Werk en Inkomen

147

1.199

1.305

Maatschappelijke ondersteuning

391

1.392

2.902

Jeugdhulp

-

142

647

Totaal Sociale stijging

57.155

63.943

70.360

Economie

2.525

3.669

3.271

Ruimte

1.496

4.413

919

Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

0

0

50

Cultuur

24.103

25.620

27.075

Totaal Vestigingsklimaat

28.123

33.702

31.315

Openbare orde en veiligheid

107

106

144

Wijkgericht werken

6.648

6.771

6.778

Sport

492

598

632

Duurzaamheid, milieu en afval

164

314

450

Openbare ruimte

175

175

164

Totaal Leefbaarheid

7.586

7.964

8.168

Bestuur, samenwerken en netwerken

371

536

371

Totaal Bestuur

371

536

371

Eindtotaal

93.235

106.145

110.214

In 2018 was een budget van € 106 miljoen beschikbaar voor subsidies. Hieronder volgt per programma een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie.

Sociale stijging (N € 6,4 miljoen)
Bevordering zelfredzaamheid (N € 4,345 miljoen) : er is ten opzichte van de gewijzigde begroting meer uitgegeven aan subsidies voor Subsidies Wijk aan Zet (N € 0,2 miljoen), subsidies Wijkteam overig (N € 2,5 miljoen), subsidies PvE vangnet en doorgeleiding inzake opvang en verslavingszorg (N € 0,45 miljoen). Deze subsidies waren niet als subsidiebudget opgenomen maar zijn gedekt uit de egalisatiereserve 3D. Daarnaast is voor nieuwbouw traverse € 1,2 miljoen subsidie verstrekt gedekt uit de Reserve grootschalige investeringen.
Maatschappelijke Ondersteuning (N 1,5 miljoen):  het verschil wordt veroorzaakt door de subsidies huishoudelijke verzorging (N € 0,45 miljoen), Wmo begeleiding/ZIN (N € 0,8 miljoen) en subsidies beschermd wonen/zin (N € 0,16 miljoen) uit de egalisatiereserve 3D en subsidies voor Pilots Wmo (N € 0,1 miljoen) welke betaald zijn uit het leveringen budget voor Pilots Wmo; deze bedragen waren administratief niet begroot als subsidiebudget. Dit geldt ook voor de subsidies Jeugdhulp (N 0,5 miljoen): subsidies lokaal maatwerk jeugdzorg uit de voorziening risicokosten jeugdhulp (N € 0,5 miljoen)

Vestigingsklimaat (V € 2,4 miljoen)
Economie (V € 0,4 miljoen ) : het verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan subsidies Detailhandelsfonds (V € 0,4 miljoen);
Ruimte (V € 3,5 miljoen): het verschil wordt veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan verduurzaming woningbouw (V € 2,0 miljoen) en aan het convenant energie en convenant wonen (V € 1,5 miljoen)
Cultuur (N 1,5 mln.): Monumentensubsidies/overloop vanuit 2017 (N 0,2 miljoen) en bij Cultuursubsidies waren enkele subsidies administratief niet begroot als subsidiebudget, onder meer subsidies ten laste van de Reserve Grootschalige Investeringen/ Cultuuralliantie (N € 0,5 miljoen), Reserve herstructurering/Atelierbeleid (€ 0,6 miljoen) en diverse cultuurbudgetten (N € 0,2 miljoen).