Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen onder andere de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor de inwoners van Tilburg. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe.

De belangrijkste opbrengsten van de lokale heffingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. De verantwoorde opbrengsten in de jaarrekening zijn inclusief de effecten van voorgaande belastingjaren.

Heffing
(x € 1.000,-)

Jaarrekening
2017

Oorspronkelijke begroting
2018

Gewijzigde begroting 2018

Jaarrekening 2018

Onroerendezaakbelasting

39.356

39.931

39.935

39.682

Hondenbelasting

1.586

1.620

1.620

1.617

Precariobelasting

788

706

696

744

Reclamebelasting

966

820

875

951

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

64

-

71

193

Toeristenbelasting

303

290

290

349

Totaal ongebonden heffingen

43.063

43.367

43.487

43.536

Afvalstoffenheffing

22.067

21.892

21.892

21.752

Rioolheffing

15.975

14.090

14.090

14.084

Omgevingsvergunning (onderdeel bouw)

10.764

5.647

5.997

8.460

Totaal gebonden heffingen

48.806

41.629

41.979

44.296

Totaal lokale heffingen

91.869

84.996

85.466

87.832